Privacy Statement

Contactgegevens

Nijsingh Advies Exloo
Berkenlaan 8
7875 BL Exloo

0591 – 54 95 14
info@nijsingh.nl
www.nijsingh.nl


1. Uw privacy

  1. Nijsingh Advies Exloo neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
  2. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.
  3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Nijsingh Advies Exloo een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.


2. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  1. Voor- en achternaam, voorletters
  2. Titulatuur
  3. Geslacht
  4. Adresgegevens
  5. Telefoonnummer
  6. E-mailadres
  7. Geboortedata
  8. BSN nummer
  9. Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie
  10. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
  11. Locatiegegevens
  12. Gegevens over uw activiteiten op onze website
  13. IP-adres
  14. Internetbrowser en apparaattype

Voor het verzorgen van de jaarrekeningen, (salaris)administratie, de belastingaangiften en (subsidie)aanvragen is Nijsingh Advies Exloo vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de opdracht(en).

Het samenstellen van jaarrekeningen, belastingaangiften en adviesrapportages vormt de kern van de dienstverlening van Nijsingh Advies Exloo. Hiermee wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.
Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie.

Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zullen wij dit specifiek met de klant opnemen en schriftelijk vastleggen.


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nijsingh.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.


4. Doeleinden gegevensverwerking

Nijsingh Advies Exloo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  2. U desgevraagd informatie toe te sturen.
  3. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van uw gedrag op de website.


5. Bewaartermijnen

Nijsingh Advies Exloo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij hebben te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens en die wetgeving gaat voor. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. In de meeste gevallen is deze wettelijke plicht 7 of 10 jaar.

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.


6. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  1. Nijsingh Advies Exloo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  2. Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen wij eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat wij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij de klant op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor de klant mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in te stellen. Als wij de klant op de hoogte mogen stellen dan zullen wij ook met de klant overleggen over de wijze waarop en welke gegevens wij ter beschikking zullen stellen.
  3. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nijsingh Advies Exloo blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als Cloud-24 voor e-mailvoorziening en websitehosting en Google voor webstatistieken.


7. Het gebruik van cookies

Nijsingh Advies Exloo gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


8. Google Analytics

A. Google

  1. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
  2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
  3. Nijsingh Advies Exloo heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via hun voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren

  1. Nijsingh Advies Exloo heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.


9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@nijsingh.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Nijsingh Advies Exloo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B. Wanneer u uw gegevens wilt doorgeven aan een andere partij, kan Nijsingh Advies Exloo dit gemakkelijk voor u realiseren. Doorloop dan de hierboven beschreven stappen.

U kunt ons bereiken via: www.nijsingh.nl | 0591 – 54 95 14 | Berkenlaan 8 te Exloo.


10. Beveiliging

A. Nijsingh Advies Exloo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nijsingh.nl.

B. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacy statement
Nijsingh Advies Exloo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.Aan de totstandkoming van dit privacy statement is uiterste zorg besteed. Wij hebben dit document opgesteld op basis van de informatie die we geraadpleegd hebben in verschillende (overheids)bronnen die ons tot nu toe bekend zijn.

 • Het kopiëren van bovenstaande informatie zonder toestemming wordt niet op prijs gesteld en kan geen enkele verantwoordelijkheid teweegbrengen bij Nijsingh Advies Exloo.
 • Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is overgenomen of voor het onjuist gebruiken of doorvoeren van dit privacy statement is Nijsingh Advies Exloo niet aansprakelijk.


Laatst gewijzigd: juli 2018.